Obiekty

Plansza interaktywna marzec 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/js/objects.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Obiekt globalny

Właściwości obiektu globalnego
WłaściwośćOpis
NaNNie liczba
InfinityNieskończoność
undefinedNiezdefiniowana
Funkcje obiektu globalnego
FunkcjaOpis
eval(x)Interpretuje i wykonuje kod zawarty w ciągu znaków.
parseInt(string[, radix])Konwertuje ciąg znaków na liczbę całkowitą.
parseFloat(string)Konwertuje ciąg znaków na liczbę zmiennoprzecinkową.
isNaN(number)Zwraca prawdę, jeśli wartość nie jest liczbą.
isFinite(number)Dla liczby skończonej zwraca true. Dla [-]Infinity zwraca false.

Funkcje i stałe obiektu globalnego

Właściwości funkcji obsługi URI
FunkcjaOpis
decodeURI(encodedURI)Przekształca zakodowany URI w ciąg znaków.
decodeURIComponent(encodedURIComponent)Przekształca zakodowany składnik URI w ciąg.
encodeURI(uri)Przekształca ciąg znaków w identyfikator URI
encodeURIComponent(uriComponent)Przekształca ciąg znaków w poprawny URI.
Właściwości konstruktora obiektu globalnego
Funkcja
Object ( . . . )RangeError ( . . . ) Number ( . . . )
Array ( . . . )SyntaxError ( . . . ) RegExp ( . . . )
Boolean ( . . . )URIError ( . . . ) EvalError ( . . . )
Date ( . . . )Function ( . . . ) ReferenceError ( . . . )
Error ( . . . )String ( . . . ) TypeError ( . . . )
Inne właściwości obiektu globalnego
Właściwość Math JSON

Konwersja

Obiekt Object

Konstructor Object Called as a Function
FunkcjaOpis
Object ( [ value ] )Konstruktor Object
Konstructor Object
FunkcjaOpis
new Object ( [ value ] )Konstruktor Object

Konstruktor Object

Właściwości Object prototypu Object
WłaściwośćOpis
Object.constructorKonstruktor obiektu
Object.toString( )"[object " + nazwa + "]"
Object.toLocaleString( )"[object " + nazwa + "]" (lokalnie)
Object.valueOf( )konwersja z typu obiektowego na prosty
Object.hasOwnProperty(V)Zwraca true, jeżeli obiekt posiada własność V
Object.isPrototypeOf (V)Sprawdza, czy obiekt jest prototypem
Object.propertyIsEnumerable (V)Sprawdza, czy obiekt posiada właściwość

Właściwości instancji obiektu

Obiekt nie ma specjalnych właściwości tylko te dziedziczone z prototypu obiektu.

Właściwości Object

Obiekt Function

The Function Constructor Called as a Function
FunkcjaOpis
Function(p1, p2, … , pn, body)obiekt Function
Konstruktor Function
FunkcjaOpis
new Function(p1, p2, … , pn, body)obiekt Function
Właściwości konstruktora Function
WłaściwośćOpis
Function.prototypeprototyp konstruktora
Function.lengthliczba argumentów

Konstruktor Function string

Właściwości Function Prototype Object
FunkcjaOpis
Function.constructor konstruktor obiektu
Function.toString() konwersja na tekst
Function.apply(thisArg, argArray) wywołanie funkcji z argArray
Function.call(thisArg [ , arg1 [ , arg2, … ] ] ) wywołanie funkcji z arg1, arg2
Function.bind (thisArg [, arg1 [, arg2, …]]) wywołanie funkcji z arg1, arg2
Właściwości instancji Function
WłaśnośćOpis
lengthilość
prototypeprototyp

Właściwości Function Prototype Object

Obiekt Array

Funkcja Array
Funkcja Opis
Array ( [ item1 [ , item2 [ , … ] ] ] ) item - elementy
Konstruktor Array
Funkcja Opis
new Array ( [ item0 [, item1 [ , … ] ] ] ) item - elementy
new Array (len) len - długość
Właściwości konstruktora Array
Właściwość Opis
Array.prototype dodawanie nowych właściwości lub metod
Array.isArray(arg) sprawdza, czy arg jest tablicą

Definiowanie tablicy

Properties of the Array Prototype Object
Funkcja Opis
Array.constructor konstruktor
Array.toString() Łańcuch reprezentujący elementy tablicy.
Array.toLocaleString( ) Łańcuch reprezentujący elementy tablicy.
Array.concat( [ e1 [, e2 [,… ] ] ] ) Zwraca tablicę połączoną z innymi tablicami i/lub wartościami.
Array.join (separator) Łączy elementy w łańcuch znaków.
Array.pop( ) Usuwa ostatni element
Array.push ( [ e1 [, e2 [ , … ] ] ] ) Dodaje nowe elementy na koniec
Array.reverse( ) Odwraca kolejność elementów
Array.shift( ) Usuwa pierwszy element
Array.slice(start, end) Zwraca fragment tablicy jako nową tablicę.
Array.sort(comparefn) Sortuje elementy*
Array.splice(start, deleteCount [,e1 [, e2 [, … ]]]) Dodaje i/lub usuwa elementy
Array.unshift( [e1 [, e2 [,… ]]]) Dodaje nowe elementy na początek
Array.indexOf( searchElement [ , fromIndex ] ) Zwraca pierwszy indeks elementu równego podanej wartości lub -1
Array.lastIndexOf( searchElement [ , fromIndex ] ) Zwraca ostatni indeks elementu równego podanej wartości lub -1
Array.every(callbackfn [,thisArg]) Zwraca true, jeśli el. spełniają funkcję.
Array.some(callbackfn [,thisArg]) Zwraca true, jeśli jeden el. spełniają funkcję.
Array.forEach(callbackfn [,thisArg]) Wywołuje funkcję dla każdego elementu.
Array.map(callbackfn [,thisArg]) Tworzy tablicę wyników funkcji.
Array.filter(callbackfn [,thisArg]) Tworzy tablicę z el. pasującymi do filtra.
Array.reduce(callbackfn [,initialValue] ) wywołuje funkcję i zachowuje wyniki.
Array.reduceRight ( callbackfn [ , initialValue ] ) wywołuje funkcję i zachowuje wyniki z poprzednich wywołań, w odwrotnej kolejności.
Properties of Array Instances
Właściwość Opis
length ilość elementów

Właściwości i funkcje

Obiekt String

The String Constructor Called as a Function
Funkcja Opis
String( [ value ] ) tworzy obiekt String
The String Constructor
Funkcja Opis
new String ( [ value ] ) tworzy obiekt String
Properties of the String Constructor
Właściwość Opis
String.prototype dodawanie nowych właściwości lub metod
String.fromCharCode([c0 [c1 [,… ]]]) Zwraca łańcuch stworzony przez sekwencję Unicode.

Definiowanie obiektu String

Metody obiektu String
Funkcja Opis
String.constructor tworzy prototyp obiektu
String.toString( ) Zwraca łańcuch reprezentujący obiekt
String.valueOf( ) Zwraca wartość prymitywną obiektu
String.charAt(pos) Zwraca znak o indeksie pos.
String.charCodeAt(pos) Zwraca liczbę oznaczającą wartość Unicode znaku o indeksie pos.
String.concat( [ string1 [, string2 [, … ] ] ] ) Łączy łańcuchy znaków
String.indexOf(searchString, position) Zwraca indeks pierwszego wystąpienia znaku lub -1.
String.lastIndexOf(searchString, position) Zwraca indeks ostatniego wystąpienia znaku lub -1.
String.localeCompare(that) porównuje łańcuchy
String.match(regexp) porównanie wyrażenia regularnego z łańcuchem.
String.replace(searchValue, replaceValue) podmiana podłańcucha nowym podłańcuchem
String.search(regexp) wyszukiwanie wyrażeniem regularnym a łańcuchem
String.slice(start, end) podłańcuch od indeksu start do end
String.split(separator, limit) Dzieli obiekt String na tablicę łańcuchów
String.substring(start, end) podłańcuch od indeksu start do end
String.toLowerCase( ) konwertuje łańcuch
String.toLocaleLowerCase( ) konwertuje łańcuch do małych liter
String.toUpperCase( ) konwertuje łańcuch do wielkich liter
String.toLocaleUpperCase( ) konwertuje łańcuch do wielkich liter
String.trim() Usuwa białe znaki znajdujące się na początku i na końcu tekstu
Własności obiektu String
Właściwość Opis
length długość łańcucha

Metody i właściwości obiektu String

Obiekt Boolean

The Boolean Constructor Called as a Function
Funkcja Opis
Boolean(value)Konwertuje wartość na prostą logiczną wartość
The Boolean Constructor
Funkcja Opis
new Boolean(value)tworzy obiekt Boolean
Właściwości obiektu Boolean
Właściwość Opis
Boolean.prototypeprototyp
Meody obiektu Boolean
Funkcja Opis
Boolean.constructorKonstruktor obiektu Boolean
Boolean.toString( )Zwraca "true" albo "false"
Boolean.valueOf()Konwertuje obiekt logiczny na wartość prostą

Obiekt Boolean

Obiekt Number

The Number Constructor Called as a Function
Funkcja Opis
Number([value])Funkcja Number
The Number Constructor
Funkcja Opis
new Number([value])tworzy obiekt Number

Właściwości obiektu Number

Właściwości obiektu Number
Właściwość Opis
Number.prototypedodawanie nowych własności
Number.MAX_VALUENajwiększa liczba.
Number.MIN_VALUENajmniejsza liczba.
Number.NaNNot-a-Number (ang. nie jest liczbą).
Number.NEGATIVE_INFINITYNegatywna nieskończoność.
Number.POSITIVE_INFINITYNieskończoność.

Właściwości obiektu Number

Metody obiektu Number
Funkcja Opis
Number.constructorFunkcja, która tworzy prototyp.
Number.toString( [ radix ] )Zwraca łańcuch w danym systemie. radix=[10]
Number.toLocaleString()Zwraca łańcuch w lokalnym formacie zapisu liczb.
Number.toFixed(fractionDigits)Zwraca łańcuch w notacji stałoprzecinkowej.
Number.toExponential(fractionDigits)Zwraca łańcuch w notacji wykładniczej.
Number.toPrecision (precision)Zwraca łańcuch o podanej precyzji.

Metody obiektu Number

Obiekt Math

Właściwości obiektu Math
Właściwość Opis
Ee - stała Eulera
LN10ln10 - logarytm naturalny liczby 10
LN2ln2 -logarytm naturalny z 2
LOG2Elog2e - logarytm o podstawie 2 z e
LOG10Elog2e - logarytm o podstawie 10 z e
PIπ -
SQRT1_2√(½) - pierwiastek kwadratowy z 0,5
SQRT2√(2) - pierwiastek kwadratowy z 2

Właściwości obiektu Math

Metody obiektu Math 1-2
Funkcja Opis
abs(x)|x| - wartość bezwzględna liczby x
acos(x)acos(x) - arcus cosinus liczby x
asin(x)asin(x) - arcus sinus liczby x
atan(x)atan(x) - arcus tangens liczby x
atan2(y,x)atan2(y,x) - miara kąta między osią OX i prostą zawierającą punkt (x,y)
ceil(x)ceil(x) - najmniejsza liczba całkowita większa lub równa liczbie x
cos(x)cos(x) - cosinus liczby x
exp(x)exp(x) - e do potęgi x
floor(x)floor(x) - największa liczba całkowita mniejszą od lub równą liczbie xj
log(x)log(x) - logarytm naturalny liczby x.

Metody obiektu Math

Metody obiektu Math 2-2
max( [ x [, y [, z… ] ] ] )max(x,y,z,...) - największa liczba z (x,y,z,...)
min( [ x [, y [, z… ] ] ] )min(x,y,z,...) - najmniejsza liczba z (x,y,z,...)
pow(x, y)xy - liczba x podniesiona do potęgi y
random()0 <= losowa < 1 - liczba pseudolosowa z przedziału [0, 1)
round(x)round(x) - liczba zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej
sin(x)sin(x) - sinus liczby x
sqrt(x)√(x) pierwiastek kwadratowy liczby x
tan(x)tan(x) - tangens liczby x

Metody jednoargumentowe obiektu Math

Obiekt Date

The Date Constructor Called as a Function
Funkcja Opis
Date([year[,month[,date[,hours[,minutes[,seconds[,ms]]]]]]]) funkcja Date
The Date Constructor
Funkcja Opis
new Date(year,month[,date[,hours[,minutes[,seconds[,ms]]]]]) instancja obiektu Date
new Date(value) instancja obiektu Date
new Date() instancja obiektu Date

Włąściwości obiektu Date

Properties of the Date Constructor
Funkcja Opis
Date.prototype  
Date.parse (string)  
Date.UTC(year,month[,date[,hours[,minutes[,seconds[,ms]]]]])  
Date.now()  

Metody obiektu Date

Metody obiektu Date (1-2)
FunkcjaOpis
Date.constructorkonstruktor obiektu Date
Date.toString()konwertuje datę i czas na string
Date.toDateString()konwertuje datę na string
Date.toTimeString()konwertuje czas na string
Date.toLocaleString()konwertuje datę i czas na string
Date.toLocaleDateString()konwertuje datę na string
Date.toLocaleTimeString()konwertuje czas na string
Date.valueOf()liczba milisekund od 1.01.1970
Date.getTime()liczba milisekund od 1.01.1970
Date.getFullYear()rok z obiektu Date
Date.getUTCFullYear()rok z obiektu Date
Date.getMonth()miesiąc z obiektu Date (od 0)
Date.getUTCMonth()miesiąc z obiektu Date (od 0)
Date.getDate()dzień z obiektu Date
Date.getUTCDate()dzień z obiektu Date
Date.getDay()dzień tygodnia z obiektu Date (niedziela=0)
Date.getUTCDay()dzień tygodnia z obiektu Date (niedziela=0)
Date.getHours()godzina z obiektu Date (od 0)
Date.getUTCHours()godziny z obiektu Date (od 0)
Date.getMinutes()minuty z obiektu Date (od 0)
Date.getUTCMinutes()minuty z obiektu Date (od 0)
Date.getSeconds()sekundy z obiektu Date (od 0)
Date.getUTCSeconds()sekundy z obiektu Date (od 0)
Date.getMilliseconds()milisekundy z obiektu Date (od 0)
Date.getUTCMilliseconds()milisekundy z obiektu Date (od 0)
Date.getTimezoneOffset()różnica minut pomiędzy strefami
Date.setTime(time)ustawia datę i czas
Metody obiektu Date (2-2)
FunkcjaOpis
Date.setMilliseconds(ms)ustawia milisekundę w obiekcie Date
Date.setUTCMilliseconds(ms)ustawia milisekundę w obiekcie Date
Date.setSeconds(sec[,ms])ustawia sekundę i milisekundę w Date
Date.setUTCSeconds(sec[,ms])ustawia sekundę i milisekundę w Date
Date.setMinutes(min[,sec[,ms]])ustawia minutę, sekundę i milisekundę
Date.setUTCMinutes(min[,sec[,ms]])ustawia minutę, sekundę i milisekundę
Date.setHours(hour[,min[,sec[,ms]]])ustawia godzinę, min., sek. i milisek.
Date.setUTCHours(hour[,min[,sec[,ms]]])ustawia godzinę, min., sek. i milisek.
Date.setDate(date)Ustawia dzień miesiąca w obiekcie Date
Date.setUTCDate(date)Ustawia dzień miesiąca w obiekcie Date
Date.setMonth(month[,date])Ustawia miesiąc i dzień miesiąca
Date.setUTCMonth(month[,date])Ustawia miesiąc i dzień miesiąca
Date.setFullYear(year[,month[,date]])Ustawia rok, miesiąc i dzień miesiąca
Date.setUTCFullYear(year[,month[,date]])Ustawia rok, miesiąc i dzień miesiąca
Date.toUTCString()konwertuje datę i czas na string
Date.toISOString()konwertuje datę i czas na string
Date.toJSON(key)konwertuje datę i czas na string

Metody obiektu Date

Obiekt RegExp (regularnego wrażenia)

Wzory

Pattern ::
Disjunction
Disjunction ::
Alternative; Alternative | Disjunction
Alternative ::
[empty]; Alternative Term
Term ::
Assertion; Atom; Atom Quantifier
Assertion ::
^; $; \ b; \ B; ( ? = Disjunction ); ( ? ! Disjunction )
Quantifier ::
QuantifierPrefix; QuantifierPrefix ?
QuantifierPrefix ::
*; +; ?; { DecimalDigits }; { DecimalDigits ,; { DecimalDigits , DecimalDigits }
Atom ::
PatternCharacter; .; \ AtomEscape; CharacterClass; ( Disjunction ); ( ? : DecimalDigits
Semantyka wzorów
ZnakOpis
^ Znajduje początek wejścia.
$ Oznacza koniec wejścia.
\b Wyszukuje granicę wyrazów np. spacje.
\B Znajduje brak granicy niewyrazu
( ? = Disjunction ) Znajduje ciąg, tylko wtedy, gdy zaraz po nim jest Disjunction.
( ? ! Disjunction ) Znajduje ciąg, tylko, jeśli po nim nie ma Disjunction.
* Znajduje poprzedzającą pozycję 0 lub więcej razy.
+ Znajduje poprzedzającą pozycję 1 lub więcej razy.
? Znajduje poprzedzającą pozycję 0 razy lub 1 raz.
The RegExp Constructor Called as a Function
FunkcjaOpis
RegExp(pattern, flags) flags:[[g][i][m]]
wyszukiwanie: g - globalne; i - ignoruje wielkość liter; m - w wielu liniach.
The RegExp Constructor
FunkcjaOpis
new RegExp(pattern, flags)  
Properties of the RegExp Constructor
FunkcjaOpis
RegExp.prototypedodanie własności obiektom

Obiekt RegExp

Properties of the RegExp Prototype Object
FunkcjaOpis
RegExp.constructortworzy prototyp obiektu
RegExp.exec(string)wyszukiwania danego łańcucha znaków
RegExp.test(string)wyszukiwania danego łańcucha znaków
RegExp.toString()łańcuch znaków reprezentujący obiekt
Properties of RegExp Instances
WłaściwośćOpis
sourceTekst wzoru
globalsposób przeszukiwania (flaga "g")
ignoreCaseignorowanie wielkich liter (flaga "i")
multilinesposób przeszukiwania (flaga "m")
lastIndexIndeks, od którego rozpoczynać następne szukanie

Metody obiektu RegExp

Obiekt Error

The Error Constructor Called as a Function
Funkcja Opis
Error(message) funkcja Error()
The Error Constructor
Funkcja Opis
new Error(message) funkcja new Error()
Properties of the Error Constructor
Właściwość Opis
Error.prototype prototyp
Properties of the Error Prototype Object
Właściwość Opis
Error.constructor konstruktor obiektu
Error.name nazwa błędu
Error.message komunikat błędu
Error.toString() nazwa i komunikat błędu

Obiekt Error

Native Error Types Used in This Standard
Typy błędówOpis
EvalErrorbłąd wykonywania funkcji eval()
RangeErrorwartość z poza zakresu
ReferenceErrornielegalnej referencja
SyntaxErrorbłąd syntaktyczny funkcji eval()
TypeErrorbłąd typu zmiennej
URIErrorbłąd dekodowania lub enkodowania URI
NativeError Object Structure
  Opis
NativeError(message)  
New NativeError(message)  
NativeError.prototype  
NativeError.constructor  
NativeError.name  
NativeError.message  

Error

Obiekt JSON

Metody
Funkcja Opis
parse(text[,reviver]) Przekształca tekst w formacie JSON na wartości
stringify(value[,replacer[,space]]) Przekształca wartości na tekst w formacie JSON

Obiekt JSON

Obiekt JSON manifest.json

Źródło
Samouczek: tworzenie aplikacji Chrome; marzec 2014; URL:https://support.google.com/chrome/a/answer/2714278?hl=pl

Przykład nienormatywny

Funkcje


[ECMA262;17]
ECMAScript® 2020 Language Specification; 17 The Global Object;ECMA June 2020;
https://262.ecma-international.org/#sec-ecmascript-standard-built-in-objects