Edycja - ćwiczenia

Tekst

Stosowanie efektów wyróżniania fragmentów tekstu: przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, cień itp.

 1. Skopiuj z Internetu dowolny artykuł.
 2. Zastosuj różne efekty wyróżnień.

Stosowanie efektów animacji tekstu

 1. Zastosuj efekt animacji

Korzystanie z funkcji automatycznej kontroli pisowni i korekty błędów

 1. Zastosuj funkcje automatycznej kontroli pisowni i korekty błędów

Stosowanie funkcji automatycznego formatowania dokumentu

 1. Zastosuj funkcje automatycznego formatowania dokumentu

Korzystanie z funkcji przemieszczania fragmentów tekstu w ramach dokumentu oraz przenoszenia i kopiowania tekstu pomiędzy dokumentami

 1. Zastosuj funkcje przemieszczania fragmentów tekstu w ramach dokumentu oraz przenoszenia i kopiowania tekstu pomiędzy dokumentami

Zmiana kierunku orientacji tekstu

 1. Zmień kierunek i orientację tekstu

Korzystanie z dostępnej puli krojów pisma oraz efektów dekoracji czcionek

 1. Zmień kroj pisma oraz zastosuj efekty dekoracji czcionek

Akapit

Określanie koloru tła akapitu

 1. Określ kolor tła akapitu

Dodawanie obramowania otaczającego akapit

 1. Dodaj obramowanie akapitu

Korzystanie z funkcji kontroli sierot i wdów, czyli pojedynczych wierszy występujących na początku i końcu strony

 1. Włącz funkcje kontroli sierot i wdów

Modyfikowanie własności istniejącego stylu formatowania akapitu

 1. Zmodyfikuj własności istniejącego stylu akapitu

Automatyczne numerowanie i wypunktowanie akapitów. Tworzenie punktów głównych i podpunktów na różnych poziomach zagnieżdżenia (numerowanie wielopoziomowe)

 1. Wykonaj listę o numerowaniu wielopoziomowym.

Szablony

Dokonanie i zapisanie zmian w szablonie dokumentu. Zmiany dotyczą zasad formatowania i rozmieszczeniu składników na stronie

 1. Dokonaj zmian w szablonie dokumentu dotyczących zasad formatowania i rozmieszczeniu składników na stronie, zapisz zmiany.

Utworzenie i zapisanie nowego szablonu na podstawie istniejącego wzorca

 1. Utworz i zapisz nowy szablonu na podstawie istniejącego wzorca

Praca zespołowa

Dodanie komentarzy do istniejącego dokumentu

 1. Dodaj komentarze do istniejącego dokumentu

Edycja komentarzy dołączonych do dokumentu

 1. Zmień komentarz dołączony do dokumentu

Stosowanie efektów wyróżnienia naniesionych zmian

 1. Dodaj efekty wyróżnienia naniesionych zmian

Akceptacja lub odrzucenie zmian w dokumencie

 1. Zaakceptuj zmiany w dokumencie