Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów

wymaga od kandydata zademonstrowania umiejętności używania programu do edycji tekstu w postaci listów czy dokumentów.

Kandydat winien wykazać się wiedzą w zakresie:

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA
3.1. Praca z aplikacją 3.1.1. Praca z dokumentami 3.1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie, zamykanie dokumentów.
    3.1.1.2 Tworzenie nowego dokumentu w oparciu o domyślny szablon lub inny z dostępnych: memo, fax, lista spraw.
    3.1.1.3 Zapisywanie dokumentu w określonym miejscu na dysku. Zapisywanie dokumentu pod inną nazwą w określonym miejscu na dysku.
    3.1.1.4 Zapisywanie dokumentu jako pliku innego typu: tekstowego, RTF, szablonu, innego zależnego od edytora, we wcześniejszej wersji edytora.
    3.1.1.5 Poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami.
  3.1.2. Zwiększanie wydajności pracy 3.1.2.1 Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny, zapisywanie dokumentów.
    3.1.2.2 Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc.
    3.1.2.3 Powiększanie wyświetlania dokumentu.
    3.1.2.4 Wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędziowych. Odtwarzanie, minimalizowanie wstążki.
3.2. Tworzenie dokumentu 3.2.1. Wprowadzanie tekstu 3.2.1.1 Zamiana pomiędzy trybami wyświetlania widoku dokumentu.
    3.2.1.2 Wprowadzanie tekstu do dokumentu.
    3.2.1.3 Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych, takich jak np. ©, ®, ™.
  3.2.2. Zaznaczanie, edycja 3.2.2.1 Wyświetlanie, ukrywanie znaków formatowania: spacji, oznaczeń akapitów, znaków ręcznego podziału wyrazów, tabulatorów.
    3.2.2.2 Zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów, całego tekstu.
    3.2.2.3 Edycja tekstu przez wprowadzanie, usuwanie znaków, słów w istniejącym tekście, zastępowanie istniejącego tekstu.
    3.2.2.4 Używanie prostego wyszukiwania podanego słowa, frazy.
    3.2.2.5 Używanie prostego zastępowania określonego słowa, frazy.
    3.2.2.6 Kopiowanie, przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i między wieloma otwartymi dokumentami.
    3.2.2.7 Usuwanie tekstu.
    3.2.2.8 Użycie funkcji Cofnij i Ponów
3.3. Formatowanie 3.3.1. Tekst 3.3.1.1 Zmiana formatu tekstu: kroju i wielkości czcionki.
    3.3.1.2 Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona.
    3.3.1.3 Wstawianie indeksów górnych i dolnych.
    3.3.1.4 Zmiana koloru czcionki.
    3.3.1.5 Zastosowanie dużych znaków (kapitaliki, wersaliki).
    3.3.1.5 Zastosowanie automatycznego dzielenia wyrazów.
  3.3.2. Akapity 3.3.2.1 Tworzenie, zwielokrotnianie akapitów.
    3.3.2.2 Wstawianie i usuwanie znaków przejścia do nowej linii.
    3.3.2.3 Stosowanie dobrych praktyk w wyrównywaniu tekstu: użycie wyrównywania, wcięć, tabulatorów zamiast spacji.
    3.3.2.4 Wyrównanie tekstu: do lewej, do prawej, do lewej i prawej (justowanie), wyśrodkowanie.
    3.3.2.5 Wcięcia akapitu: od lewej, od prawej, wcięcie pierwszego wiersza.
    3.3.2.6 Wstawianie, usuwanie i użycie tabulatorów (tabulator lewy, prawy, środkowy, dziesiętny).
    3.3.2.7 Stosowanie dobrych praktyk w oddzielaniu paragrafów odstępami: stosowanie odstępów zamiast klawisza Enter.
    3.3.2.8 Ustawianie odstępu nad i pod akapitem. Wstawienie pojedynczego, 1,5 liniowego, o podwójnej linii odstępu wewnątrz akapitów.
    3.3.2.9 Zastosowanie znaków wypunktowania, numerowania dla prostej listy(z jednym poziomem zagłębienia). Zmiana pomiędzy różnymi standardowymi znakami wypunktowania, numerowania w prostej liście.
    3.3.2.10 Zastosowanie obramowania wokół akapitu, cieniowania/koloru tła akapitu.
  3.3.3 Style 3.3.3.1 Zastosowanie istniejącego stylu czcionki do wybranego tekstu.
    3.3.3.2 Zastosowanie istniejącego stylu akapitu do jednego lub większej liczby akapitów.
    3.3.3.3 Zastosowanie narzędzia Kopiuj format.
3.4. Obiekty 3.4.1. Tworzenie tabel 3.4.1.1 Tworzenie tabeli gotowej do wprowadzenia danych.
    3.4.1.2 Wstawianie, edycja danych w tabeli.
    3.4.1.3 Zaznaczanie wierszy, kolumn, komórek, całej tabeli.
    3.4.1.4 Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn.
  3.4.2. Formatowanie tabeli 3.4.2.1 Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy.
    3.4.2.2 Zmiana szerokości obramowania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania.
    3.4.2.3 Wprowadzenie cieniowania/koloru tła dla komórek tabeli.
  3.4.3. Obiekty graficzne 3.4.3.1 Wstawianie obiektu (obraz, rysunek, grafika, wykres) do określonego miejsca w dokumencie.
    3.4.3.2 Zaznaczanie obiektu.
    3.4.3.3 Kopiowanie, przenoszenie obiektu wewnątrz dokumentu lub pomiędzy otwartymi dokumentami.
    3.4.3.4 Zmiana rozmiaru, usunięcie obiektu.
3.5. Korespondencja seryjna 3.5.1. Przygotowanie 3.5.1.1 Otwarcie, przygotowanie dokumentu jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej.
    3.5.1.2 Zaznaczenie listy adresowej (źródła danych) korespondencji seryjnej, również innego typu niż dokument tekstowy.
    3.5.1.3 Wstawianie danych w głównym dokumencie korespondencji seryjnej (listy, etykiety adresowe).
  3.5.2. Wydruki 3.5.2.1 Łączenie listy adresowej z listem, etykietą adresową jako nowy plik lub wydruk.
    3.5.2.2 Drukowanie dokumentów w korespondencji seryjnej: listów etykiet.
3.6. Przygotowanie wydruków 3.6.1. Ustawienia 3.6.1.1 Zmiana orientacji dokumentu: pozioma, pionowa. Zmiana rozmiaru papieru.
    3.6.1.2 Zmiana marginesów całego dokumentu: górnych, dolnych, lewych, prawych.
    3.6.1.3 Stosowanie dobrych praktyk w dodawaniu stron: wstawianie opcji Podział tekstu na strony (page break) zamiast używania klawisza Enter.
    3.6.1.4 Wstawianie, usuwanie funkcji Podział tekstu na strony do dokumentu.
    3.6.1.5 Dodawanie, edytowanie tekstu z użyciem stopek i nagłówków.
    3.6.1.6 Dodawanie pól tekstowych w nagłówkach, stopkach: daty, numeru strony, nazwy pliku.
    3.6.1.7 Wstawianie do dokumentu automatycznego numerowania stron.
  3.6.2. Sprawdzenie dokumentu i drukowanie 3.6.2.1 Sprawdzanie błędów w dokumencie i ich poprawa: błędy ortograficzne, powtórki wyrazów.
    3.6.2.2 Dodawanie słów do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni.
    3.6.2.3 Podgląd wydruku dokumentu.
    3.6.2.4 Drukowanie dokumentu na zainstalowanej drukarce przy użyciu opcji wydruku: drukuj cały dokument, niektóre strony, liczba kopii.