Reguły i funkcje - ćwiczenia

Reguły arytmetyczne

Stosowanie dobrych praktyk w tworzeniu reguł: kierowanie się odwołaniami do komórek w miejsce wpisywania liczb do reguł.

 1. W Arkuszu1, w zakresie A1:B4 wpisz dowolne liczby
 2. W komórce A10 wpisz wzór =A3
 3. Zmień zawartość komórki A3

Tworzenie reguł przy użyciu odwołań do komórek i operatorów arytmetycznych (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia).

 1. W komórce A11 wpisz wzór =A2+B2
 2. W komórce A12 wpisz wzór =A2-B2
 3. W komórce A13 wpisz wzór =A2*B2
 4. W komórce A14 wpisz wzór =A2/B2

Rozpoznawanie i właściwa interpretacja podstawowych błędów związanych z użyciem reguł: #NAME?, #DIV/0!, #REF!.

 1. Wtaw do komórki M1 dowolną wartość liczbową
 2. W komórce A15 wpisz wzór =M1+dwa
 3. W komórce A16 wpisz wzór =M1/0
 4. W komórce A17 wpisz wzór =M1 i usuń kolumnę M

Znajomość adresowania względnego i bezwzględnego(absolutnego) przy tworzeniu reguł.

 1. Wtaw do komórki C10 wzór =A1 i skopiuj do C15 oraz do E10
 2. Wtaw do komórki F10 wzór =$A$1 i skopiuj do F15 oraz do H10
 3. Wtaw do komórki I10 wzór =$A1 i skopiuj do I15 oraz do K10
 4. Wtaw do komórki L10 wzór =A$1 i skopiuj do L15 oraz do N10

Funkcje

Używanie funkcji sumowania, obliczanie średniej, wyznaczania minimum i maksimum, zliczania, liczenia niepustych, zaokrąglania.

 1. W Arkuszu2, w zakresie A1:B5 wpisz dowolne liczby
 2. Za pomocą funkcji suma() wyznacz w komórce A10 sumę liczb z zakresu A1:B5
 3. Za pomocą funkcji średnia() wyznacz w komórce C1 średnią liczb z komórek A1 i B1, skopiuj wzór do C5
 4. Za pomocą autosumy wyznacz w komórce A6 sumę liczb z z zakresu A1:A5, skopiuj wzór do C6
 5. Za pomocą funkcji min() wyznacz w komórce A11 najmniejszą liczbę z zakresu A1:B5
 6. Za pomocą funkcji max() wyznacz w komórce A12 największą liczbę z zakresu A1:B5
 7. Za pomocą funkcji licz.jeżeli() wyznacz w komórce A13 ilość liczb wikszych od 3 z zakresu A1:C5
 8. Za pomocą funkcji ile.niepustych() wyznacz w komórce A14 ilość niepustych komórek z zakresu A1:F5
 9. Za pomocą funkcji zaokr() i średnia() wyznacz w komórce A15 średnią liczb z komórek A1:B5, z dokładnością statystyczną

Używanie funkcji logicznej if (jeżeli) wybierającej jedną z dwóch możliwych wartości, z operatorem porównawczym =,>,<.

 1. Za pomocą funkcji jeżeli() zaprogramuj funkcję w komórce D1, która jesli komórka A1 będzie większa od komórki B1, to zostanie wstawiona suma tych komórek, w przeciwnym wypadku różnica, skopiuj wzór do komórki D6.