Reguły i funkcje 2 - zadania

Skopiuj i otwórz arkusz funkcje

Funkcje

W arkuszu Klasyfikacja wykonaj ćwiczenia i zadania:

 1. Wprowadź zróżnicowane oceny (liczbowo od 1 do 6, litera n – nieklasyfikowany) dla dziesięcioosobowej klasy z sześciu przedmiotów (według wzoru).
 2. W komórce U5 wstaw funkcje LICZ.JEŻELI() z kategorii Statystyczne
  Zakres: C5:T5
  Kryteria: 6
  Przekopiuj funkcję do zakresu U6:U44.
 3. W komórkach V5, W5, X5, Y5, Z5 wstaw funkcje wyznaczające liczby ocen 5, 4, 3, 2, 1 i przekopiuj wyżej wymienione funkcje od wiersza 6 do poziomu wiersza 44.
 4. W komórce C52 wstaw funkcje LICZ.JEŻELI() z kategorii Statystyczne
  Zakres: C5:C44
  Kryteria: n
  Przekopiuj do zakresu D52:T52.
 5. W komórkach C46, C47, C48, C49, C50, C51 wstaw funkcje wyznaczające liczby ocen 6, 5, 4, 3, 2, 1 z poszczególnych przedmiotów. Przekopiuj wyżej wymienione funkcje od kolumny D do kolumny T.
 6. W komórce U46 wstaw funkcje SUMA() z kategorii Matematyczne
  Liczba1: U5:U44
  Przekopiuj funkcję do zakresu V46:Z46.
 7. Do scalonych komórek AA45 wstaw funkcję SUMA() z kategorii Matematyczne
  Liczba1: AA5: AB44
 8. W scalonych komórkach AC45 oblicz sumę spóźnień.
 9. W komórce AA47 wstaw funkcję ILE.NIEPUSTYCH() z kategorii Statystyczne
  Wartość1: B5:B44
 10. W komórce AA48 wstaw funkcję LICZ.JEŻELI() z kategorii Statystyczne
  Zakres: Z5:Z44
  Kryteria: >0
  Popraw formułę do postaci:
  =AA47 - LICZ.JEŻELI(Z5:Z44;”>0”)
 11. W komórce AA49 wstaw funkcję LICZ.JEŻELI() z kategorii Statystyczne
  Zakres Z5:Z44
  Kryteria 1
  Następnie dodaj funkcje LICZ.JEŻELI() (wpisz plus i za pomocą przycisku LICZ.JEŻELI z Pola nazwy wklej ponownie funkcję)
  Zakres Z5:Z44
  Kryteria 2
  Ostateczna postać formuły: =LICZ.JEŻELI(Z5:Z44;”=1”) + LICZ.JEŻELI(Z5:Z44;”=2”)
 12. W komórce AA50 wstaw funkcję obliczającą ilość osób z 3 i więcej ocenami ndst (niedostatecznymi).
 13. W komórce AA51 wstaw funkcje LICZ.JEŻELI() z kategorii Statystyczne
  Zakres: B5:B44
  Kryteria: n

W arkuszu Klasyfikacja wykonaj ćwiczenia i zadania (analiza dodatkowa):

 1. W komórce AD5 wstaw funkcje ŚREDNIA() z kategorii Statystyczne
  Liczba1: C5:T5
  Ustaw prezentacje wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
  Przekopiuj funkcję do zakresu: AD6:AD14
 2. W komórce AD45 oblicz średnią klasy (przybliżoną).
 3. W komórce AE5 wstaw funkcje JEŻELI() z kategorii Logiczne
  Test_logiczny AD5>4,75
  Wartość_jeżeli_prawda: t
  Wartość_jeżeli_fałsz: n
  Przekopiuj funkcję do zakresu AE6:AE14
 4. W komórce AE45 wyznacz ilość uczniów wyróżnionych.
 5. W komórce AA52 wstaw funkcje określającą bieżącą datę.
 6. Dodaj do arkusza funkcje wyznaczające maksymalną i minimalną średnią. Zadbaj o opisy (etykiety) komórek.
 7. Dodaj do arkusza oceny i frekwencję kolejnego ucznia. Sprawdź zmiany wyników funkcji.

W arkuszu Obecności wykonaj zadania:

 1. Wymyśl sposób kodowania nieobecności usprawiedliwionej, nieusprawiedliwionej i spóźnień.
 2. Wprowadź zróżnicowaną frekwencję dla dziesięcioosobowej klasy.
 3. Wprowadź do arkusza odpowiednie funkcje wyznaczające liczbę opuszczonych lekcji usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych i spóźnień w tygodniu.
 4. W kolumnie AX wyznacz sumę wszystkich opuszczonych lekcji dla każdego ucznia.
 5. W wierszu 44 wykonaj podsumowanie tygodnia.
 6. Dodaj odpowiednie etykiety (opisy) wyznaczonych danych