Komórki

aplikacja

Wprowadzenie, zaznaczenie

Zrozumienie faktu, iż pojedyncza komórka w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać tylko pojedynczą daną (np. imię w jednej komórce, nazwisko w sąsiedniej komórce).

Stosowanie dobrych praktyk w tworzeniu list: unikanie pustych wierszy i kolumn w głównej części listy, wstawianie pustych wierszy w miejscu poprzedzającym podsumowanie wierszy, upewnienie się, że komórki obramowujące listę są puste.

Przy tworzeniu list należy:

Wprowadzenie liczby, daty, tekstu do komórki.

Zaznaczenie komórki, bloku sąsiednich komórek, bloku dowolnych komórek.

Edycja, sortowanie

Edytowanie zawartości komórki, modyfikacja istniejącej zawartości komórki

Użycie funkcji Cofnij i Ponów

Użycie funkcji Znajdź do znalezienia zawartości komórki/komórek w arkuszu

grupa edycja

Użycie funkcji Zamień do zmiany zawartości komórki/Komórek w arkuszu

Sortowanie bloku komórek według jednego kryterium, w porządku rosnącym lub malejącym dla danych liczbowych lub tekstowych

Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie

Kopiowanie zawartości komórki lub bloku komórek w obrębie jednego arkusza, wielu arkuszy jednego skoroszytu lub otwartych skoroszytów

grupa schowek

Automatyczne wypełnianie komórek danymi na podstawie zawartości sąsiednich komórek

Przenoszenie zawartości komórki, bloku komórek w obrębie arkusza, pomiędzy arkuszami jednego skoroszytu, pomiędzy skoroszytami

Usuwanie zawartości komórek

Załączniki