Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne

wymaga od kandydata zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacynych oraz zademonstrowania zdolności do używania arkuszy kalkulacynych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Kandydat winien wykazać się umiejętnością:

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA
4.1. Użycie aplikacji 4.4.1 Praca z arkuszami kalkulacyjnymi 4.1.1.1 Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszytów (składających się z wielu arkuszy kalkulacyjnych).
    4.1.1.2 Tworzenie nowego skoroszytu według domyślnego wzorca (szablonu).
    4.1.1.3 Zapisywanie skoroszytu na dysku w określonej lokalizacji. Zapisywanie skoroszytu pod inną nazwą.
    4.1.1.4 Zapisywanie skoroszytu jako pliku typu: szablon, plik tekstowy, z określonym rozszerzeniem, wersją.
    4.1.1.5 Poruszanie się pomiędzy otwartymi skoroszytami.
  4.1.2 Udoskonalenie jakości i wydajności pracy 4.1.2.1 Ustawienie podstawowych opcji/preferencji w aplikacji: nazwa użytkownika, domyślny folder do operacji zapisywania, otwierania plików.
    4.1.2.2 Wykorzystanie dostępnych funkcji Pomoc.
    4.1.2.3 Powiększanie widoku, wybór sposobu wyświetlania arkusza.
    4.1.2.4 Wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędzi. Odtworzenie, minimalizowanie wstążki.
4.2. Komórki 4.2.1. Wprowadzenie, zaznaczenie 4.2.1.1 Zrozumienie faktu, iż pojedyncza komórka w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać tylko pojedynczą daną (np. imię w jednej komórce, nazwisko w sąsiedniej komórce).
    4.2.1.2 Stosowanie dobrych praktyk w tworzeniu list: unikanie pustych wierszy i kolumn w głównej części listy, wstawianie pustych wierszy w miejscu poprzedzającym podsumowanie wierszy, upewnienie się, że komórki obramowujące listę są puste.
    4.2.1.3 Wprowadzenie liczby, daty, tekstu do komórki.
    4.2.1.4 Zaznaczenie komórki, bloku sąsiednich komórek, bloku dowolnych komórek.
  4.2.2. Edycja, sortowanie 4.2.2.1 Edytowanie zawartości komórki, modyfikacja istniejącej zawartości komórki
    4.2.2.2 Użycie funkcji Cofnij i Ponów
    4.2.2.3 Użycie funkcji Znajdź do znalezienia zawartości komórki/komórek w arkuszu.
    4.2.2.4 Użycie funkcji Zamień do zmiany zawartości komórki/Komórek w arkuszu
    4.2.2.5 Sortowanie bloku komórek według jednego kryterium, w porządku rosnącym lub malejącym dla danych liczbowych lub tekstowych
  4.2.3. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie 4.2.3.1 Kopiowanie zawartości komórki lub bloku komórek w obrębie jednego arkusza, wielu arkuszy jednego skoroszytu lub otwartych skoroszytów
    4.2.3.2 Automatyczne wypełnianie komórek danymi na podstawie zawartości sąsiednich komórek.
    4.2.3.3 Przenoszenie zawartości komórki, bloku komórek w obrębie arkusza, pomiędzy arkuszami jednego skoroszytu, pomiędzy skoroszytami.
    4.2.3.4 Usuwanie zawartości komórek
4.3. Zarządzanie arkuszami 4.3.1. Wiersze i kolumny 4.3.1.1 Zaznaczanie wiersza, bloku sąsiednich wierszy, bloku dowolnych wierszy.
    4.3.1.2 Zaznaczenie kolumny, bloku sąsiednich kolumn, bloku dowolnych kolumn.
    4.3.1.3 Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn.
    4.3.1.4 Zmiana szerokości kolumn, wysokości wierszy o określoną wielkość lub do optymalnej szerokości i wysokości.
    4.3.1.5 Zamrożenie, odmrożenie tytułów wierszy i/lub kolumn.
  4.3.2. Arkusze 4.3.2.1 Zamiana pomiędzy arkuszami.
    4.3.2.2 Wstawianie nowego arkusza, usuwanie arkusza.
    4.3.2.3 Stosowanie dobrych praktyk w nadawaniu nazw arkuszom: używanie odpowiednich nazw niosących znaczenie w miejsce akceptowania domyślnych nazw.
    4.3.2.4 Kopiowanie, przesuwanie, zmiana nazwy arkusza wewnątrz jednego skoroszytu.
4.4. Reguły i funkcje 4.4.1. Reguły arytmetyczne 4.4.1.1 Stosowanie dobrych praktyk w tworzeniu reguł: kierowanie się odwołaniami do komórek w miejsce wpisywania liczb do reguł.
    4.4.1.2 Tworzenie reguł przy użyciu odwołań do komórek i operatorów arytmetycznych (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia).
    4.4.1.3 Rozpoznawanie i właściwa interpretacja podstawowych błędów związanych z użyciem reguł: #NAME?, #DIV/0!, #REF!.
    4.4.1.4 Znajomość adresowania względnego i bezwzględnego(absolutnego) przy tworzeniu reguł.
  4.4.2. Funkcje 4.4.2.1 Używanie funkcji sumowania, obliczanie średniej, wyznaczania minimum i maksimum, zliczania, liczenia niepustych, zaokrąglania.
    4.4.2.2 Używanie funkcji logicznej if (jeżeli) wybierającej jedną z dwóch możliwych wartości, z operatorem porównawczym =,>,<.
4.5. Formatowanie 4.5.1. Liczby/daty 4.5.1.1 Formatowanie komórek zawierających liczby: wyświetlanie określonej liczby miejsc dziesiętnych, wprowadzenie lub pominięcie separatora grup tysięcy.
    4.5.1.2 Formatowanie komórek zawierających daty: kolejność i sposób wyświetlania dni, miesięcy i lat, formatowanie komórek zawierających liczby w celu wyświetlania symbolu waluty.
    4.5.1.3 Formatowanie komórek zawierających liczbę w celu wyświetlenia postaci procentowej.
  4.5.2. Zawartość komórek 4.5.2.1 Zmiana wyglądu zawartości komórki: krój i wielkość czcionki
    4.5.2.2 Formatowanie zawartości komórki: styl czcionki (kursywa), podkreślony, podkreślony podwójnie
    4.5.2.3 Zastosowanie kolorów do zawartości komórek i wypełnianie tła komórki
    4.5.2.4 Kopiowanie formatu komórki/bloku komórek do innej komórki lub bloku
  4.5.3. Wyrównywanie, obramowanie komórek 4.5.3.1 Zawijanie tekstu w komórce, bloku komórek
    4.5.3.2 Wyrównanie zawartości komórki: poziome, pionowe. Ustawienie położenia zawartości komórki
    4.5.3.3 Łączenie komórek i wyśrodkowanie tytułu w połączonych komórkach
    4.5.3.4 Zastosowanie obramowania komórki lub bloku komórek: rodzaj, grubości linii
4.6. Wykresy 4.6.1. Tworzenie 4.6.1.1 Tworzenie wykresów różnych typów na podstawie danych zawartych w arkuszu: wykres kolumnowy, słupkowy, liniowy, kołowy. 
    4.6.1.2 Zaznaczenie wykresu.
    4.6.1.3 Zmiana rodzaju wykresu.
    4.6.1.4 Przeniesienie, zmiana rodzaju, usunięcie wykresu.
  4.6.2. Edycja 4.6.2.1 Dodawanie, usuwanie, edycja tytułu wykresu.
    4.6.2.2 Dodawanie etykiet z danymi do wykresu: wartości/liczby, procenty.
    4.6.2.3 Zmiana koloru tła wykresu, koloru legendy.
    4.6.2.4 Zmiana kolorów kolumn, słupków, linii, wycinków koła w wykresie.
    4.6.2.5 Zmiana rozmiaru i koloru czcionki w tytule wykresu, osiach wykresu, legendzie do wykresu.
4.7. Formatowanie arkusza 4.7.1. Ustawienia 4.7.1.1 Zmiana wielkości marginesów strony: górnego, dolnego, lewego i prawego.
    4.7.1.2 Zmiana orientacji strony: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru papieru.
    4.7.1.3 Rozmieszczenie zawartości arkusza na określonej liczbie stron.
    4.7.1.4 Dodawanie, edycja, usuwanie tekstu nagłówka, stopki arkusza.
    4.7.1.5 Wstawianie i usuwanie do nagłówka i stopki numerowania stron, daty, czasu, nazwy pliku i arkusza.
  4.7.2. Sprawdzenie i drukowanie 4.7.2.1 Sprawdzanie i poprawa arkusza pod względem rachunkowym i językowym.
    4.7.2.2 Włączanie i wyłączanie wyświetlania/drukowania linii siatki, wyświetlanie/drukowanie nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy)
    4.7.2.3 Zastosowanie automatycznego powtarzania nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy) na każdej drukowanej stronie arkusza
    4.7.2.4 Podgląd wydruku arkusza.
    4.7.2.5 Drukowanie zaznaczonego bloku komórek arkusza, całego arkusza, wskazanego wykresu, całego skoroszytu. Ustalanie liczby kopii wydruku.