Funkcje

Karta pracy 2017/2018

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/instrukcje.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Definiawanie funkcji

Typy

W swoim folderze roboczym utwórz dokument funkcje.html (wykorzystaj pliki szablonów, metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Funkcje</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Definiawanie funkcji1, zwracanie wartości2, wywołanie3

W elemencie body dopisz kod:

<script>
function f(x) {
return x*x
}
document.write(f(2))
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.


 1. Instrukcja <script>function - deklaruje funkcję z określonymi parametrami.
  function nazwa([argument] [, arg.] [..., arg.]) {
    instrukcje
  }
  nazwa - nazwa funkcji jest identyfikatorem
  argument - opcjonalne argumenty oddzielone przecinkami
 2. Instrukcja <script>return - określa wartość, która ma być zwrócona przez funkcję.
  return wyrażenie
  wyrażenie - którego wartość jest zwracana

Fukcje i zdarzenia

Zdarzenie elementu - kliknięcie1 i wywołanie funckji obsługi w atrybucie (przestarzałe).

W elemencie body dopisz kod:

<button onclick="g1()" >Test</button>

W elemencie script dopisz kod:

function g1() {
alert("Kliknięto przycisk")
}

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Zdarzenie globalne wczytanie strony2 i wywołanie funckji obsługi w skrypcie.

W elemencie script dopisz kod:

function g2() {
alert("Wczytano stronę")
}
onload=g()

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Zadanie

Proste działania3

 1. Podstrona proste działania nosi nazwę strona1.html.
 2. Tytuł "PROSTE DZIAŁANIA" powinien być umieszczony w odpowiednim znaczniku sekcji jako nagłówek 1.
 3. Treść strony przedstawiona jest na  rysunku 2.
  Rysunek 2. Podstrona proste działania
 4. Działanie wszystkich przycisków zaimplementuj w języku JavaScript.
 5. Po wciśnięciu dowolnego z przycisków, skrypt sprawdzi czy
   a. Jedno lub oba pola są puste, jeśli tak wyświetli tekst: Proszę uzupełnić obie liczby.
   b. po wciśnięciu przycisku DZIELENIE, druga liczba jest zero. Jeśli tak, wyświetli tekst Nie wolno dzielić przez zero
 6. W innym przypadku skrypt wykona działania dodawania, odejmowania, mnożeni a lub dzielenia liczb, w zależności od wybranego przycisku.

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Zdarzenie <script>onclick - właściwość onclick zwraca kod obsługi zdarzenia onClick w bieżącym elemencie.
  element.onclick = refDoFunkcji;
  gdzie refDoFunkcji to nazwa funkcji zadeklarowanej gdzie indziej bądź wyrażenie funkcyjne.
 2. Zdarzenie <script>onload - uchwyt zdarzenia dla zdarzenia wczytywania okna (window).
  window.onload = funcRef;
  gdzie funcRef jest funkcją uchwytu.
 3. Interaktywne rozwiązanie i pełna treść arkusza
  http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/10/e14-01-1501.html