Instrukcje

Karta pracy 2017/2018

Adres:
http://plotkarka.eu/KP/instrukcje.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Instrukcje warunkowe

Typy

W swoim folderze roboczym utwórz dokument instrukcje.html (wykorzystaj pliki szablonów, metodę kopiuj-wklej) zawierający następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Instrukcje</title>
 </head>
 <body>

 </body>
</html>

Deklaracja zmiennych1, instrukcja warunkowa if2

W elemencie body dopisz kod:

<script>
var x=1
if(x) document.write(typeof x)
</script>

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Blok2, instrukcja warunkowa if else4

W elemencie script dopisz kod:

var a=1
var b=0
if(b!=0) {
document.write("a:b="+a/b)
}
else {
document.write("b nie może być 0")
}

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Instrukcja switch5

W elemencie script dopisz kod:

var liczba=1
switch (liczba) {
case 1:
document.write("jeden")
break
case 2:
document.write("dwa")
break
default:
document.write('liczba = '+liczba)
}
document.write(typeof "tekst")

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.


 1. Instrukcja <script>var - deklaruje zmienną oraz opcjonalnie przypisuje jej wartość początkową.
  var n_z1 [= wartość1], ..., n_zN [= wartośćN];
  n_z - nazwa_zmiennej
  wartość - opcjonalna wartość początkowa
 2. Instrukcja <script>if - wykonuje polecenie lub blok poleceń, jeśli dany warunek jest spełniony.
  if (warunek) polecenie
 3. Blok - ciąg instrukcji, poleceń umieszczony w { }.
  {
    instrukcja_1
    instrukcja_2
    ...
    instrukcja_n
  }
 4. Instrukcja <script>if else - wykonuje polecenie lub blok poleceń, jeśli dany warunek jest spełniony. Jeśli warunek nie jest spełniony, może zostać wykonana istrukcja po else lub blok poleceń.
  if (warunek) {
   polecenia1
  }
  [else {
   polecenia2
  }]
 5. Instrukcja <script>switch - porównuje wyrażenie z danymi etykietami i wykonuje instrukcje z nimi powiązane.
  switch (wyrażenie) {
   case etykieta1 : instrukcje1
   [break;]
   case etykieta2 : instrukcje2
   [break;]
  ...
   case etykietaN : instrukcjeN
   [break;]
   default : instrukcjeD
   [break;]
  }

Instrukcje pętli

Pętla for 1

W elemencie script dopisz kod:

for(var i=0;i<3;i++) {
alert(i)
}

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Pętla while 2

W elemencie script dopisz kod:

var i=0;
while (i<3) {
alert(i++)
}

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Pętla do while 3

W elemencie script dopisz kod:

var j=0;
do {
alert(j++)
} while (j<3)

Zapisz dokument. Sprawdź działanie skryptu.

Zadanie

Liczby całkowite z zakresu4

Liczby całkowite z zakresu - powinno wyświetlić okno dialogowe z poleceniem "Podaj liczbę początkową". Po wpisaniu i zaakceptowaniu przez użytkownika dowolnej liczby całkowitej powinno wyświetlać się kolejne okno dialogowe z poleceniem "Podaj liczbę końcową". Po wpisaniu i zaakceptowaniu liczby powinien wyświetlić się ciąg kolejnych liczb, od liczby początkowej do końcowej. Jeśli liczba początkowa będzie mniejsza od liczby końcowej, ciąg będzie rosnący, w przypadku, gdy liczba początkowa będzie większa od liczby końcowej, ciąg będzie malejący.

Wgrywanie plików na serwer

Umieść pliki ćwiczeniowe na na serwerze.


 1. Instrukcja <script>for - tworzy pętlę, która składa się z trzech opcjonalnych wyrażeń, załączonych w nawiasach i oddzielonych średnikami, po których występuje instrukcja wykonywana w pętli.
  for ([wyrażenie-wstępne]; [warunek]; [w2])
   instrukcja
  w2 - wyrażenie-inkrementacji
 2. Instrukcja <script>while - tworzy pętlę, która wylicza wyrażenie i, jeśli jest ono prawdą, wykonuje blok poleceń. Wykonywanie pętli powtarza się, póki warunek jest prawdziwy.
  while (warunek) {
   polecenia
  }
 3. Instrukcja <script>do...while - wykonuje zadane polecenia dopóki warunek jest spełniony. Polecenia wykonywane są przynajmniej raz.
  do
   polecenia
  while (warunek);
 4. Interaktywne rozwiązanie i pełna treść arkusza
  http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/e14-1405-07.html