Rozkład materiału nauczania

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami 2014/2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/e14.2.1.html
Autor:
Radosław Kowaluk
Podręcznik:
Jolanta Pokorska: Kwalifikacja E.14. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami Część 2. . Gliwice: Helion, 2014.
Tworzenie baz danych i administrowanie bazami Część 2.
Numery stron podręcznika Lp. Temat lekcji Pp
(t/n)
Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne Zasoby:
[Z] [K] [[P]
[Z1] 1 Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PZO T BHP-(1) 1,4, 9 a,b,c [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4]
9 2 Wprowadzenie do baz danych T

a,b,c
10 3 Modele baz danych T

a,b,c
12 4 Relacyjny model danych T

a,b,c
14 5 Klucz podstawowy. (Klucz obcy.) T

a,b,c
16 6 Projektowanie baz danych T

a,b,c
17 7 Planowanie bazy danych T

a,b,c
19 8 Diagramy związków encji (diagramy ERD) T

a,b,c
21 9 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE
T

a,b,c [Z]
27 10 Normalizacja tabel. Utrwalenie poznanych wiadomości
T

a,b,c
Sprawdzian 11 Pierwsza, druga i trzecia postać normalna
T

a,b,c [Z]
33 12 Obiekty programu Access
T

a,b,c [P] [H]
36 13 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych
T

a,b,c [H]
38 14 Definiowanie klucza podstawowego
T

a,b,c [H]
39 15 Typy danych
T

a,b,c [H]
41 16 Wprowadzanie danych
T

a,b,c [H] [Z]
42 17 Właściwości pól tabeli
T

a,b,c [H1] [H2]
brak 18 Sortowanie i filtrowanie tabeli
T

a,b,c [H1] [H2]
43 19 Zasady tworzenia relacji między tabelami
T

a,b,c [H1]
Sprawdzian 20 Utrwalenie poznanych wiadomości (Operacje na tabelach)
T

a,b,c [Z] [P]
brak 21 (Operacje na polach i rekordach)
T

a,b,c [Z]
45 22 Reguły integralności bazy danych
T

a,b,c
47 23 Sprawdzanie poprawności danych
T

a,b,c [H1]
49 24 Indeksowanie
T

a,b,c [H1]
52 25 Definiowanie wyrażeń w Accessie
T

a,b,c [H1] [H2]
55 26 Konstruktor wyrażeń
T

a,b,c [H1]
56 27 Kwerendy
T

a,b,c [H1]

28 Kwerendy wybierające
T

a,b,c [H1]
63 29 Wybór typu sprzężenia w kwerendzie
T

a,b,c [H1]
Sprawdzian, 66 30 Utrwalenie wiadomości. Kwerendy funkcjonalne
T

a,b,c [P] [H1]

31 Projektowanie formularzy
T

a,b,c

32 Formanty
T

a,b,c

33 Właściwości formularza i formantów. T

a,b,c [P]

34 Wstawianie do formularza obiektów graficznych. T

a,b,c

35 Przyciski poleceń w formularzu. T

a,b,c

36 Makropolecenia.  

a,b,c
Nr stron Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza
82 37 Funkcje formularza T

a,b,c
85 38 Formularze pojedyncze i ciagłe. T

a,b,c
86 39 Formularz z podformularzem. T

a,b,c
Sprawdzian 40 Formanty listy. Utrwalenie poznanych wiadomości
T

a,b,c

41 Formularz sterujący T

a,b,c

42 Operacje na formularzu T

a,b,c

43 Kwerendy (zapytania) T

a,b,c

44 Kwerenda wybierająca T

a,b,c

45 Kryteria w kwerendach T

a,b,c

46 Kwerenda wybierająca z podsumowaniem T

a,b,c

47 Pola obliczeniowe w kwerendach T

a,b,c

48 Kwerenda parametryczna T

a,b,c

49 Kwerendy funkcjonalne T

a,b,c
Sprawdzian 50 Raporty.Utrwalenie poznanych wiadomości T

a,b,c

51
T

a,b,c

52
T

a,b,c

53
T

a,b,c

54
T

a,b,c

55
T

a,b,c

56
T

a,b,c

57
T

a,b,c

58
T

a,b,c
  59
T

a,b,c
Sprawdzian 60 Utrwalenie poznanych wiadomości T

a,b,c

61 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

62 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

63 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

64 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c


KOMPETENCJE KLUCZOWE (doskonalenie umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego - korelacja programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia ogólnego).
  1. Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
  2. Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
  3. Umiejętność wykorzystania wiedzy charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
  4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych.
  5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
  6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł.
  7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
  8. Umiejętność pracy zespołowej.
  9. Umiejętność dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica