Rozkład materiału nauczania

Tworzenie aplikacji internetowych 2014/2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/RM/e14.3.1.html
Autor:
Radosław Kowaluk
Podręcznik:
Jolanta Pokorska: Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych Część 3. . Gliwice: Helion, 2014.
Tworzenie aplikacji internetowych
Numery stron podręcznika Lp. Temat lekcji Pp
(t/n)
Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne Zasoby:
[Z] [K] [[P]

1 Lekcja organizacyjna. BHP, RP, PZO T BHP-(1) 1,4, 9 a,b,c [Z1] [Z2] [Z3] [Z3] [Z4]
37 2 Aplikacje internetowe - Wprowadzenie
T PKZ(E.b)-(3), PKZ(E.b)(12-13)
1,4,5,6,7
a,b,c,d,e [H]
38 3 Narzędzia aplikacji internetowych
T PKZ(E.b)-(3),E.14.-3(6) 1,4,5,6,7
a,b,c,d,e [Z]
39 4 Struktura aplikacji internetowej
T PKZ(E.b)(13),E.14.-3(3) 1,4,5,6,7
a,b,c,d [Z]
169 5 Język PHP - Wprowadzenie
T PKZ(E.b)(11,13),E.14.-3(3,8)
1,4,5,6,7
a,b,c,e [PM]
171, 173 6 Instalowanie PHP. Pakiet XAMPP T E.14.-3(6)
1,4,5,6,7
a,b,c,d,e [H]
180 7 Struktura języka PHP T E.14.-3(3,6,8)
1,4,5,6,7
a,b,c,d [H]

8 Struktura języka PHP (Instrukcje wyjściowe. Błędy i debugowanie) T E.14.-3(3-4,6,8)
1,4,5,6,7
a,b,c,d
183 9 Składnia języka PHP. Typy danych T E.14.-3(1,3-4,8) 1,4,5,6,7 a,b,c,d
Sprawdzian 10 Utrwalenie poznanych wiadomości
T PKZ(E.b)(12-13), KPS(1-8), E.14.-3(3-4,6,8,12-14)
1,2,4,5,6,7 a,b,c [Z1] [Z2]
193 11 Składnia języka PHP.  Obsługa formularzy. T E.14.-3(4,6,8)
1,4,5,6,7
a,b,c,d
193 12 Składnia języka PHP.  Operatory i wyrażenia. T E.14.-3(4,6,8)
1,2,4,5,6,7
a,b,c [PM] [H1] [H2]
198
13 Instrukcje sterujące. If
T PKZ(E.b)(11), E.14.-3(3-4,6,8)
1,2,4,5,6,7
a,b,c,d,e [PM] [H1]
200 14 Instrukcje sterujące. Switch T

a,b,c [PM] [H1]
202 15 Instrukcje sterujące. Pętle for T

a,b,c [PM] [H1]
202 16 Instrukcje sterujące. Pętle while, do while T

a,b,c [PM] [H1]
203 17 Instrukcje sterujące. Pętle foreach T

a,b,c [PM] [H1]
204 18 Instrukcje sterujące . Break, continue T

a,b,c [PM]
205 19 Naprzemienne bloki kodu PHP i HTML T

a,b,c
Sprawdzian 20 Utrwalenie poznanych wiadomości
T

a,b,c [Z]
207 21 Definicja i wywołanie funkcji użytkownika. Funkcje zwracające wartość.
T

a,b,c [PM] [H1]
208 22 Zasięg zmiennych.(zmienne globalne, instrukcja global lokalne, statyczne)
T

a,b,c [PM] [H1]

23 Argumenty funkcji (przekazywanie, domyśle)
T

a,b,c [PM] [H1]
215 mało 24 Funkcje wbudowane (Typy złożone danych - Tablice)
T

a,b,c [PM] [H1]
215 25 Funkcje tablic (Podstawy przetwarzania tablic) T

a,b,c [PM]
216 26 Funkcje sortowania
T

a,b,c [PM]
217 27 Funkcje wyszukiwania
T

a,b,c [PM]

28 Praktyczne wykorzystanie. Instrukcja foreach. T

a,b,c
217 29 Sieć . Usługa FTP T

a,b,c
Sprawdzian 30 Utrwalenie poznanych wiadomości
T

a,b,c
221 31 Wbudowane funkcje języka PHP T

a,b,c [PM]
229 32 (Funkcje daty i czasu) T

a,b,c

33 (Funkcje daty i czasu) T

a,b,c [PM] [H1]

34 Funkcje przetwarzania ciągu znaków T

a,b,c
35 Funkcje przetwarzania ciągu znaków T

a,b,c [PM]
229 36 Dołączanie plików.  

a,b,c [PM]
Nr stron Lp. Temat lekcji Pp Miejsce
w pp
Kompetencje kluczowe Środki dydaktyczne zasoby: [Z]ałącznik [K]arta [P]lansza

37 Funkcje include(), include_once(), require(), require_once() T

a,b,c  [H1]

38 T

a,b,c

39 Funkcje matematyczne T

a,b,c [PM]
Sprawdzian 40 Utrwalenie poznanych wiadomości
T

a,b,c
290, braki 41 Bazy danych w PHP T

a,b,c [H1]
290 42 Połączenie z bazą danych T

a,b,c [H1]
brak 43 Tworzenie baz i tabel T

a,b,c [H1]
297 44 Zapytania do bazy danych T

a,b,c [H1]
305 45 Zapytania do bazy danych T

a,b,c [H1] [H2]
296 46 Zapytania do bazy danych T

a,b,c [H1] [H2]
brak 47 Sortowanie T

a,b,c [H1] [H2]
301 48 Zapytania do bazy danych T

a,b,c [H1] [H2]
brak 49 Usuwanie rekordów T

a,b,c [H1]
306, Sprawdzian 50 Biblioteka PDO. Utrwalenie poznanych wiadomości T

a,b,c
311 51 Technologia .NET T

a,b,c
315 52 Systemy zarządzania treścią CMS T

a,b,c

53 Instalacja T

a,b,c

54
T

a,b,c

55
T

a,b,c

56
T

a,b,c

57
T

a,b,c

58
T

a,b,c
  59
T

a,b,c
Sprawdzian 60 Utrwalenie poznanych wiadomości T

a,b,c

61 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

62 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

63 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c

64 Zadania i testy egzaminacyjne
N

a,b,c


KOMPETENCJE KLUCZOWE (doskonalenie umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego - korelacja programu nauczania dla zawodu z podstawą programową kształcenia ogólnego).
  1. Umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
  2. Umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
  3. Umiejętność wykorzystania wiedzy charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
  4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych.
  5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
  6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł.
  7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
  8. Umiejętność pracy zespołowej.
  9. Umiejętność dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE

a) komputery, b) programy komputerowe, c) tablica