W3C DOM4

Plansza interaktywna listopad 2015

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/dom/
Autor:
Radosław Kowaluk

Zdarzenia

Interface Event
Zdarzenie Opis
event = new Event(type [, eventInitDict]) konstruktor zdarzenia
event.type Zwraca nazwę zdarzenia
event.target Zwraca referencję do elementu
event.currentTarget Element docelowy zdarzenia
event.eventPhase ?
event.stopPropagation() ?
event.stopImmediatePropagation() Kodowanie znaków dokumentu
event.bubbles Wskazuje, czy zdarzenie bąbelkuje
event.cancelable Wskazuje, czy zdarzenie można anulować
event.preventDefault()
event.defaultPrevented
event.isTrusted
event.timeStamp czas (w milisekundach od momentu Epoch)
type
Łańcuch przedstawiający typ zdarzenia do nasłuchu.
eventInitDict
Obiekt określający szczegółowe kryteria inicjalizacji prywatnego zdarzenia.
Interface CustomEvent
Zdarzenie Opis
event = new CustomEvent(type [, eventInitDict]) konstruktor prywatnego zdarzenia
event.detail
Interface EventTarget
Metoda
target.addEventListener(type, callback [, capture = false])
rejestruje obserwatora zdarzeń
target.removeEventListener(type, callback [, capture = false])
usuwa zarejestrowany uchwyt zdarzenia
target.dispatchEvent(event)
Wywołuje zdarzenie w bieżącym elemencie
callback
Obiekt, który otrzymuje zawiadomienie, gdy nastąpi zdarzenie określonego typu. Musi być zaimplementowanym obiektem interfejsu lub pojedynczą funkcją.
capture
Jeśli zostanie ustawione na true, capture wskazuje, że użytkownik chce przechwytywać zdarzenia. Po rozpoczęciu przechwytywania, wszystkie zdarzenia typu type będą przekazywane do naszego callback, a zanim zostaną wysłane do innych obiektów nasłuchujących znajdujących się poniżej w drzewie DOM. Zdarzenia, które propagują w górę drzewa nie uruchamiają systemu nasłuchującego (callback) ustawionego na przechwytywanie.

Interfejs Document

Węzły

Metoda getElementById
Funkcja Opis
node.getElementById(elementId) Element o określonym identyfikatorze

Interfejs Document

Interface ParentNode
Własność Opis
collection = node.children
element = node.firstElementChild pierwsze dziecko typu Elemen
element = node.lastElementChild ostatnie dziecko typu Elemen
node.querySelector(selectors) pierwszy element pasujący do podanej grupy selektorów
node.querySelectorAll(selectors) ?

Interface ParentNode

Interface NonDocumentTypeChildNode
Własność Opis
element = node.previousElementSibling brat poprzedzający typu Element
element = node.nextElementSibling brat następny typu Element
Interface ChildNode
Własność Opis
node.remove()

Interface

Old-style collections: NodeList and HTMLCollection
Własność Opis
collection.length
element = collection.item(index)
element = collection[index]
element = collection.namedItem(name)
element = collection[name]

Interface NodeList

Właściwości obiektu document
Własność Opis
document = new Document() nowy dokument
document.implementation obiekt implementacji DOM
document.URL URL dokumentu
document.documentURI URI dokumentu
document.origin ?
document.compatMode trybie zgodności wstecznej lub standardów
document.characterSet Kodowanie znaków dokumentu
document.contentType Typ MIME

Metoda getElementsByTagName

Interfejs Document
Funkcja
document.doctype
Typ dokumentu
document.documentElement
collection = document.getElementsByTagName(localName)
Lista elementów o podanej nazwie znacznika localName
collection = document.getElementsByTagNameNS(namespace, localName)
lista elementów o danej nazwie znacznika w danej przestrzeni nazw
collection = document.getElementsByClassName(classes)
lista elementów o danej nazwie klasy classes
collection = element.getElementsByClassName(classes)
lista elementów o danej nazwie klasy classes

Metoda getElementsByClassName

Interfejs Document
Funkcja/Opis
element = document.createElement(localName)
Tworzy nowy element o podanej nazwie
element = document.createElementNS(namespace,qualifiedName)
Tworzy nowy element o podanej nazwie w danej przestrzeni nazw
documentFragment = document.createDocumentFragment()
Tworzy nowy fragment dokumentu

Dostęp do drzewa DOM

Interfejs Document
Funkcja/Opis
text = document.createTextNode(data)
Tworzy nowy wezel tekstowy
comment = document.createComment(data)
Tworzy nowy węzeł komentarza
processingInstruction=document.createProcessingInstruction(target,data)
Tworzy nowy węzeł instrukcji przetwarzania

Interfejs Document

Interfejs Document
Funkcja Opis
clone = document.importNode(node [, deep]) Tworzy kopię węzła z zewnętrznego dokumentu
node = document.adoptNode(node) Przyjmuje węzeł z zewnętrznego dokumentu
Event
Funkcja/Opis
event = document.createEvent(eventInterfaceName)
Tworzy obiekt obsługi zdarzenia o określonym typie
event = document.createRange()
Zwraca nowy objekt Range

implementation
Funkcja/Opis
hasSupport = document.implementation.hasFeature( feature, version )
doctype = document.implementation.createDocumentType(qualifiedName, publicId, systemId )
doc = document.implementation.createDocument( namespace, qualifiedName, doctype )
doc = document.implementation . createHTMLDocument( title )


[DOM4]
W3C DOM4 W3C Recommendation 19 November 2015; URL: http://www.w3.org/TR/dom/