Interpreter pseudokodu

ctrl+enter

Output


				 

Syntax Tree

Tokeny


O projekcie

Linki: Algorytmy na maturze, Algorytmy z podstawy programowej

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych.

Przykładowe kody

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych pseudokodów z egzaminów maturalnych do przetestowania.

Zadania zamknięte

(z testów https://egzamin-informatyka.blogspot.com/search/label/Pseudokod)

Zadanie 3.1. z EINP-R1-100-2205
"Na przykład dla" n ← 4

s ← 0
dla i = 1, 2, ..., n
 dla j = i, i + 1, ..., n
  s ← s + 1
wypisz s
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/2022/05/zadanie-31-01.html
Zadanie 3.1.2. z EINP-R1-100-2105
funkcja f(n)
 jeżeli n > 0
  wypisz n
  f(n-2)
  wypisz n
"W wyniku wywołania" f(6) "otrzymamy ciąg 6 4 2 2 4 6."
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/2021/08/zadanie-31-01_13.html
Zadanie 3.1.4 z MIN-R1_1P-203
funkcja f(n)
 jeżeli n = 0 
  zwróć 1
 w przeciwnym razie
  s ← 1 
  i ← 0
  dopóki i ≤ n-1 wykonuj
   s ← s + f(i)
   i ← i + 1
 zwróć s
wypisz f(10)
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/2021/08/zadanie-31-01_12.html
Zadanie 3.2.4 z MIN-R1_1P-202
"Po wykonaniu algorytmu dla" n←123 "zmienna w przyjmuje wartość 6."
w ← 0
dopóki n ≠ 0 wykonuj
 w ← w + (n mod 10)
 n ← n div 10
wypisz w
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/2021/08/zadanie-32-01_11.html
Zadanie 3.4. z MIN-R1_1P-183
funkcja Rek(n)
 jeżeli(n > 0)
  Rek(n-1)
  wypisz n
Rek(5)
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/2021/08/zadanie-34-01_8.html
Zadanie 55.2 z ZbiorZadanCKE
funkcja F(n)
 jeżeli n = 1
  zwróć 1
 w przeciwnym razie
  zwróć F(n div 2) + 1
wypisz F(9)
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/2015/11/zadanie-552.html

Zadania otwarte

Wyróżniamy dwa typy: analiza algotytmu i algorytmizacja
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/search/label/Algorytmizacja
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/search/label/AnalizaAlgorytmu

Zadanie 1. n-permutacja EINP-R1-100-2205
dla i = 1, 2, ..., n
 B[i] ← 0
k ← 0
dla i = 1, 2, ..., n
 jeżeli A[i] ≤ n
  B[A[i]] ← B[A[i]]+1
 w przeciwnym razie
  k ← k + 1 
dla i = 1, 2, ..., n
 jeżeli B[i]>1
  k ← k + B[i] - 1
wypisz k
http://egzamin-informatyka.blogspot.com/2022/05/zadanie-1-n-permutacja-0-6.html
Zadanie 2. Analiza algorytmu z EINP-R1-100-2105
funkcja d(x)
 n ← n + 1
 jeżeli n < dlugosc(T)
  T[n] ← x 
 w przeciwnym razie
  DODAJ (T, x)
 s ← n 
 dopóki (((s div 2) ≥ 1) oraz (T[s] > T[s div 2])) wykonuj
  pom ← T[s]
  T[s] ← T[s div 2]
  T[s div 2] ← pom
  s ← s div 2
 wypisz "T po wykonaniu d(x) "+T
n←4 T←[26, 3, 5, -4] x←5
d(x)
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/2021/05/zadanie-2-analiza-algorytmu-06.html
Zadanie 1. Cyfrowe dopełnienie z EINP-R1-100-2105

Przykładowe rozwiązania

I wersja

"Cyfrowym dopełnieniem liczby" n ← 2021 "jest liczba 7978."
potega ← 1
d ← 0 
dopóki n > 0 wykonuj
 cyfra ← n mod 10
 n ← n div 10
 cyfra ← 9 - cyfra
 d ← d + potega * cyfra 
 potega ← potega * 10
wypisz d 

II wersja (poprawiona)

n ← 2021
d ← 0
suma ← 0
kopia ← n
dopóki kopia > 0 wykonuj
 kopia ← kopia div 10
 suma ← suma * 10 + 9
 d ← suma - n
wypisz d
https://egzamin-informatyka.blogspot.com/2021/05/zadanie-1-cyfrowe-dopenienie-06.html
Zadanie 2. Rekurencja z MIN-R1_1P-172
funkcja licz(x)
 jeżeli x = 1
  wypisz 1
 w przeciwnym razie
  w ← licz(x div 2)
  jeżeli x mod 2 = 1
   wypisz w + 1
  w przeciwnym razie
   wypisz w - 1
licz(11)
http://egzamin-informatyka.blogspot.com/2017/05/zadanie-2-rekurencja-06.html

Matura 2023

Zadanie 3. Potęgowanie modulo z MINP-R0-100-2203

Wersja iteracyjna:

funkcja potega(a, x, M)
 jeżeli x = 0
  zwróć 1
 jeśli x mod 2 = 0
  w ← potega(a, x div 2, M)
  zwróć w * w mod M
 jeśli x mod 2 = 1
  w ← potega(a, (x - 1) div 2, M)
  zwróć a * w * w mod M
wypisz potega(2, 5, 7)

Wersja rekurecyjna:

funkcja potega(a, x, M)
 w ← 1
 z ← a
 dopóki x > 0 wykonuj
  jeżeli x mod 2 = 1
   w ← w * z mod M
  z ← z * z mod M
  x ← x div 2
 zwróć w
wypisz potega(2, 5, 7)
https://matura-z-informatyki.blogspot.com/2022/03/zadanie-3-potegowanie-modulo-0-12.html
Zadanie 4. Algorytm SortW z Informatora
"Przykładowo dla" A ← [4, 2, 1, 5, 3] n ← długość(A)
dla i = 2, 3, ..., n
 v ← A[i]
 j ← i
 dopóki (j > 1) oraz (v < A[j - 1]) wykonuj
  A[j] ← A[j - 1]
  j ← j - 1
 A[j] ← v
wypisz "A = " + A
https://matura-z-informatyki.blogspot.com/p/o-egzaminie.html
Zadanie 5. z Informatora
A ← [2,4,6,8,10,9,7,5,3,1]
funkcja W(j)
 jeśli j > 1
  jeśli A[j] < A[j-1]
   v ← A[j]
   A[j] ← A[j-1]
   A[j-1] ← v
   W(j-1)
 zwróć A
wypisz W(7)
https://matura-z-informatyki.blogspot.com/p/o-egzaminie.html

Pierwszeństwo operatorów

Operatory Łączność Opis
Prawy Przypisanie
lub Lewy Logiczne lub
oraz Lewy Logiczne i
nie Lewy Logiczne nie
=, Lewy Równości
<, , >, Lewy Porównania
+, - Lewy Dodawania (w tym konatenacji)
*, /, mod, div Lewy Mnożenia
- Prawy Negacja jednoargumentowa
..(..), ..[..] Lewy Połączenia lub indeksy
(...) Lewy Nawiasy

Uwaga: W niektórych pseudokodach maturalnych (starszych) można spotkać operator przypisania w postaci ":=" lub "=" oraz operator zamiany "↔". Edytor umożliwia ich stosowanie ale nie jest to zalecane.

Gramatyka

Jest to nieco bardziej sformalizowana wersja gramatyki.

program     : instrukcje ;

instrukcje   : instrukcja* ;

blok      : "wcięcie" instrukcje "zmiana poziomu" ;

instrukcja   : exprStmt
        | funkcjaStmt
        | ifStmt
        | repeatStmt
        | returnStmt ;

exprStmt    : expr ;

ifStmt     : "jezeli" expr blok ( "wprzeciwnymrazie" blok )? ;

repeatStmt   : "dopoki" expr "wykonuj" blok ;

dlaStmt			: "dla" expr blok ;

procedureStmt  : "funkcja" ID "(" argumenty? ")" blok ;

argumenty    : ID ( "," ID )* ;

returnStmt   : "zwroc" expr ;

expr      : ( ID | ( call "[" expr "]" ) ) ( "←" expr )
        | or ;

or       : and ( "lub" and )* ;

and       : not ( "oraz" not )* ;

not       : ( "nie" )? equality ;

equality    : comparison ( ( "=" | "≠" ) comparison )* ;

comparison   : arithmetic ( ( ">" | "≥" | "<" | "≤" ) arithmetic )* ;

arithmetic   : term ( ( "+" | "-" ) term )* ;

term      : czynnik ( ( "*" | "/" | "mod" | "div" ) czynnik )* ;

czynnik     : ( "-" )? call ;

call      : primary ( ( "(" exprList? ")" ) | ( "[" expr "]" ) )* ;

primary     : NUMBER
        | ID
        | STRING
        | "[" exprList? "]"
        | "(" expr ")" ;

exprList    : expr ( "," expr )* ;

NUMBER     : CYFRA+ ;
ID       : LITERA ( LITERA | CYFRA )* ;
STRING     : '"' [^"]* '"' ;

CYFRA      : [0-9] ;
LITERA     : [a-zA-Z_] ;

Uwaga: Instrukcja bloku jest realizowana przez wcięcia wykonywane spacją i powinny być na tym samym poziomie (zaleca się minimum 2 spacje na poziom). Łączenie łańcuchów (konatenacja) jest relizowana za pomocą operatora "+" z domyślą konwersją typu.